ELENCHUS 
CHARTARUM AG DOCUMENTOR UM 
IN HOC 
CODICE CONTENTORUM . 
1 . \ Cta vetufta Abbatum Fuldenfiumab Anno DCCLXIV . ad annum DCCCCXVI . 
2 . / VF . Cornelii Monaxrhi Breviarium Fuldenfe hiiloricumex editione Francis . Pauli - ni ab Anno DCCXLIVad annum MCCCCLXVIII 
3 . Chriftophori Brovveri Societ . Jefu AZa Abbatum Fuldenfiumab anno DCCXLIV . 
ad annum MDCVI . 
4 . Vita Sturmi primi Abbatis Fuld . 
f . Fragmentum placiti Regii adverfus Sinleum , qui bona Ecclefiam Fuld . attinenti» ufurpaverat Ann . 772 . 
6 . Excerpta ex Vita S . Lioba * Abbatiflse Bifchofsheimii fcripta a Rudolfo Fuld . Mo - 
nacno fubinitium fxculi IX . 
7 . Fragmentum veterum Annalium . 
8 . Epillola Caroli M . ad Baugulfum Abbatem Fuldenfem , qua eum hortatur * ut in 
Monaílerio fuo iludia cum pietate conjungat Ann . 787 . 
9 . Caroli M . prxceptum , quo Ratgario Abbati Fuld . facultatem conceditutendiDe - 
cimis ad conllruZionem xdificiorum Monailerii Ann . 810 : 
10 . Libellus fupplex Monachorum Fuld . Carolo M . Imperatori porreZus Ann . 811 . 
11 . Convenció amicabilisinter Ratgarium Abbatem Fuld . & Wolfgerum Epifcopum Herbipolenfem fecundó inita & a Ludovico Imp . confirmata . Ann . 816 . 
il . Prxceptum Ludovi pii , quo Ecclefiam Fuldenfem fub Regia protezione fua pit , eandemque integra immunitate aliisque privilegiis donat . Ann . 8x6 . 
13 . Vita JEgilis Abbatis Fuld . auZore Candido Monacho . 
14 . Ludovici Germanix Regis diploma , quo Fuldenfe monafterium cum Rebus & Locis ad idem fpeZantibus fut ) protezione fua recipit aliaque ejusdem privilegia confirmât . Ann . 834 . 
15 . Gregorii IV . Pontificis diploma , quo Ecclefiam Fuld . in novam Sedis Apoilolicx proteZionem fufcipit . Ann . 83 f . 
16 . Ludovici pii Imp . prxceptum , per quod neceifitatibus Fuld . Monailerii Regia li - 
beralitate fubvenit , Ann . 83^ . 
17 . Translatio Reliquiarum fub Rabano Abbate Fuld . feu vita Rabani Abbatis edita a 
Rudolfo presbytero . 
lg . Diplopìa Lotharii Imp . quo Ecclefiam Fuld . fub protezione fua recipit Ann . 841 . 15 . Lotharii Imp . prxceptum , quo Negotiatores monailerii Fuldenfis a folutione Te - 
lonei aliisque exactionibus eximit . Ann . 850 . 
20 . BenediZi III , Papx Diploma , quo monailerii Fuld . fub Apoftolicx Sedis zione recipit , ejufque Immunitates confirmât . 8f7 - i ! . Bulla Nicolai I . Papa ? pro monaílerio Fuld . de cujus ftatu fibi identidem rationem 
reddi mandat . Ann , 859 . zi . Ludovici III . Germania Regis prxceptum quo Ecclefiam Fuldenfem cum Rebus ac Hominibus ad eandem pertinentibus in fua immunitate priilina confirmât Ann . 877 . 
23 . Caroli Craffi Imp , prxceptum , quo monafterium Fuldenfe fub proteZioije fua cipit , eidem privilegia fua confirmât Ann . 882 . 
24 . Arnolfi Regis prxceptum , quo confirmât opines pofíeítones & immunitates Mo - • nafterii Fuldenfis Ann . 887 . 
2f . Ejusdem Arnolfi Regis prxceptum , quo bona acpoiTefliones monailerii Fuld . alia - que ejus privilegia iterato confirmât . Ann . 892 . 
26 , Prxceptum Cpnradi I . Regis quo pofleflìones & Iriimunitatem Fuld . Ecclefix juxta autoritatem prxdeceiforis fui Ludovici Regis confirmât . Ann . 912 . 
27 , Henrici I . prxceptum feu confirmado bonorum ae immunitatis monailerii fis Ann . 920 . 
28 , Hjec funt nomina Fratrum de monaílerio Fuld . Ann . 920 . 
25 . Ottonis I . Regis Diploma , pro monaílerio Fuld . juxta formam ac intentionem prsr - decefforum fuorum Ann . 936 . 
30♦ Notitia contractus Hadamari Abbatis Faid , cum Gerberto viro illuftri initi fuper ' redditibus provincix Frifix . Ann . 940 . 
Qttonis I . Regis Diploma alterum , quo donatione Scholaílici monailerii Fuldenfis 
quon -