Eßignuxzßlgpetpefg groprerhag duas caußs. M163 eßlbngfoü yifajßgquam dm vxvmpotefi ahi; [uä vircute prodcilb." g, uita ngvinß peiwgortcm fpvoliari mulris hujus vitz commodisßz prae miis virtuzk, äuibus vivus Frui potcfhöz. uzei mdripö debem efTe chariflima. ILVit ortis Iolius honeflatis causa Pericula adir. Q1} verö manus violcnfÄs fibiinfert, non honeßatis causä, fcd dcfperabundus feipfum interßcir, III. Vir Fords non tantüm honeßatis causä fumma pericula adiqfed etiam honefiis 8c licitis mediis. Qxli verö manus violentas Gbi infert, illiciris 8c inhoneflis mediis mortem Gbi confcifcit. mmmmeaweaeacmecmmww-amwsaessmm QumsawoNEs voLxTiczs, ß 1. 1 ufn princepsßrfölutm legibxq? e . I O n I N (1 s 8c alii Fentiunßprincipem effelcgiwbus Tolutum, id; eofl} ille lilm. de Republxß. Majeffatem fuhiüiam in cives ac fub-u l "ditos, legibusc}; Folutarn poteßaxem dcHnit. Alchufius verö Bo- dini definitionem repudiat, 84 fummam, id cf}, legibus folutam Pate. Harem in Polinmlzzy. negac. Summminquinnonclhqnialegcm divi- nam naturalemäl; Gvperiorem agnofci: omnis human: poreflas. Abfo. luxä verö fumma, 8c Iegibus omnibus foluta, zyxannis dicicur, Hoc etiam Bodinus conccdit, 81 haäenus efl nofler. Sed quaellio ePc de ci-l vi-li leg: 8a j Llrcgan huic etiam FubGt princeps P Bodinus negaqnos cuni Alrliuüo afHtmamxxs his argumcnris. ' I. Qia nulla efi lex civilis, quz rgon aliqmd naturalis öz divinx xquiraris immufabilis habeat admim fhup. Nam G prorfus disccdir ä fentenxiajnxris naturalis 8: divini, nonß cf} lcx dicenda, {ed ncmine hoc indigna , I. 6.jua civile. dejujlir. äjuru II. Qia princcps juRicia univerläli prxditus cffc debet. (Qgm prz. cipuam 8c {ummam hypoxhcün nemoPoliticorum nobis eriPier. Sed juflitizr univcrßlis primus aftus cfhut ex Ethicis conflana nofcerefe dfe ("u bjeälnm Iegiblzsjußis 8c acqnigqualcs {u r_1t.c,ixv_ilqs.. I oaut uni. ven ßlisjuflitia prinlcipi n'en coüpetet; quddwfämkifänä iizänäiäaffe- verabitzalnt {cqucturqariqcipemqffe fubjc äum legibustivilibuSII-Iinö Türe 4d: legzhait: Imcrizuaparatus eßeicjvihcijn qualex von magb ' üratibus,