Perluaucanr junum oc. avquulu. I v1 vin Prinnp: explomtoribu: uri pßi: ? vfßirm. NOn probamus eos, ui Patulas aures delatoribus prgbuerum; (E4 uthzduzcautelz ili mtcr obfervcntunvolumn; I. U: grin. cePs quidtln omncs audiar, ednon äufculcer, ixt Keckem injjjl. pulir; dicit. Et tependum monitum Mxcenatigquöd oporteat acricer ex." ploratores examinareßcu: Dion. de Mzcenatc referc lilmz. xI LU: Prin . cbps videat, qua de cauß aliquis dcferatur. Ha: cautiones G diligenfgf obßrventnfmhcfin noßram bis racionibusdefexxdemuä. I. Princeps d} Perfona publica,plurimis expofita peripulis. "Nccclfeigirur efhu: habeat aves,quz ipfum edoceannquonam modö ("ubditiergaipfum aifcäi Gnt. Hujusmodi aves ("um exploratoresuti nonnulliaccipiunt: diäum illudjicolejiajla 10.11.20. 8c hzc ratio ("pcßatipfum Principem. II. Principem oporte: fcire, quid agaturinter fubdicos, quidiliimo. veanmut non moveantßc oporrgt periculis feditionum maturä oc. curri, przferrim püm populi natura G: inconßan: 8; mobilis. Hac de re prudenter Lipf 4'.Pol1t.cap.1o.ubi in uic: Dclacorum Inßicurio comra inüdias valebit Grmicenquia rarö,ni 1malälocucßnilFaciunrßclingug temeritas ad gladios tandem pervenit. 4Sic Gjulius Cxlär delacorios li- bellqs leäitäffet, nec contempfiffcr, fui interimenldi opportunitatem , non przbuiITenVi de AlrbujIPolir.r.;r.nu.1z. Hanmdüyunpolif. 4.111011. 3. Kecleerm. injjjl. polit. libu. a7. pagJäß. v. n exfn prinqipi eruditio fit urilü 9 ß-Aßim. ' Artem aüirmacivam defendimus bis rationibus. I. Ncccß": all; Principcm prudcutiä efTc przdirum. At grudentia conüßit in no- titia I